Wat is arbeidsdiscriminatie
We praten over arbeidsdiscriminatie als sommige werknemers of sollicitanten anders worden behandeld dan anderen, op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte, handicap of leeftijd. Arbeidsdiscriminatie kan bewust plaatsvinden maar ook onbewust, bijvoorbeeld door procedures te hanteren die mensen ongemerkt uitsluiten of op achterstand zetten.

Wie zijn wij
010inclusief is de naam van het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. In 2015 nam de gemeenteraad van Rotterdam het initiatief voor de oprichting van het platform en zette hiermee actief in op gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt. Het platform wordt bij de start gedragen door dertien Rotterdamse maatschappelijke organisaties, overheidsorganisaties en commerciële ondernemingen. Zij zijn de leden van het platform en nemen het voortouw om discriminatie op de arbeidsmarkt bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Lees hier het Committent document

Onze Ambities
Kennis delen: de aangesloten bedrijven en organisaties gaan hun kennis en ervaring met het voorkomen en tegengaan van arbeidsdiscriminatie actief uitdragen.

Inspireren: met hun gecombineerde kennis en ervaring willen deelnemers niet alleen zorgen voor verbetering van de aanpak van arbeidsdiscriminatie bij leden van het platform, maar ook de blik naar buiten richten en nieuwe partijen en bedrijven inspireren om discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen.

Innoveren: toenemende klachten over arbeidsdiscriminatie laten zien dat er behoefte is aan een andere aanpak. De leden van het platform onderschrijven dit en willen samen met de doelgroepen werken aan een vernieuwende en structurele aanpak.

Wat kun je van ons verwachten

Om te zorgen voor uitwisseling van ideeën gaan we inspiratiesessies en dialoogbijeenkomsten organiseren voor mensen uit doelgroepen die arbeidsdiscriminatie ervaren en werkgevers.

  • We gaan in gesprek met schoolverlaters om het belang van een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te onderstrepen.
  • Als leden van het platform zullen we een arbeidscontract of een leer-werkplaats aanbieden aan doelgroepen die veel hinder hebben van arbeidsdiscriminatie.
  • Waar mogelijk zoeken we samenwerking met bestaande initiatieven die gericht zijn op de aanpak van arbeidsdiscriminatie. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Programma op Zuid en het Charter Diversiteit van Stichting van de Arbeid.
  • De leden verwijzen in hun eigen vacatureteksten naar het platform en de doelstelling.
  • We stimuleren informatie-uitwisseling en onderzoek naar oorzaken, verschijningsvormen, gevolgen en aanpak van arbeidsdiscriminatie in Rotterdam.

Volg ons

010inclusief neemt het voortouw op de Rotterdamse arbeidsmarkt om discriminatie op de werkvloer en bij het solliciteren naar een baan of stageplaats bespreekbaar te maken en aan te pakken. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Volg ons dan op Twitter @010inclusief of #010stories en bezoek onze pagina op LinkedIn: www.linkedin.com/company/010inclusief

logo